Актуальні тенденції українського ринку соняшнику

Серед світових виробників Україна посідає друге місце за валовим збором насіння соняшнику, який є традиційною олійною культурою країни. За даними Держкомстату останніми роками в Україні виробляється 7,0 — 8,4 млн. тонн со­няшнику (у 2011 році — 8,8 млн. тонн станом на 10.11.2011). Активний роз­виток олійно-жирової промисловості вимагає відповідного рівня забезпе­чення олійною сировиною. За період 1995 — 2011 рр. відбулось значне на­рощування потужностей із переробки насіння олійних культур: з 2,0 млн. тонн на рік до 10 млн. тонн. На жаль, збільшення виробництва соняшника відбулось екстенсивним шляхом — за рахунок збільшення посівних площ. Проте потреба в подальшому нарощуванні виробництва насіння соняшника у зв’язку з будівництвом нових олійних підприємств стала підставою для перегляду класичних агрономічних підходів до розміщення цієї культури в сівозміні. При цьому, частка переробки соняшнику складає 96-98% від усієї олійної сировини, яка переробляється олійно-переробними підприємствами.

На сьогодні ми маємо значний попит на насіння соняшнику і ви­сокий рівень рентабельності цієї культури. Така ситуація стала важливим стимулом розширення площ під цією культурою. Так, до 1995 року посівні площі соняшнику були на рівні 2 млн. га, з 2003 року — вийшли за межі 3 млн. га, а в 2008 — 2011 роках — перевищують 4 млн. га. В період 2006 — 2011 рр. в 10 областях сконцентровано 89% площ посіву соняшнику, а саме в Запорізькій, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Харківській, Одеській і Полтавській областях. Частка соняшнику в

структурі посівних площ знаходиться в межах від 12 до 36% від загальної площі посіву області. Надмірне роз­ширення посівів соняшника призвело до того, що в багатьох господар­ствах його питома вага в структурі посівних площ перевищує 25 — 30% замість рекомендованих наукою 8 — 10%, а повернення цієї культури на попереднє місце вирощування здійснюється через 1 — 3 роки.

Впродовж останнього десятиріччя в середньому по Україні урожайність соняшника складала 1,35 т/га, що навіть менше, ніж в 1995 році (1,42 т/га), але в 2008-2009 рр. намітились позитивні зрушення — середній показник урожайності соняшнику в Україні перевищив 1,50 т/га.

Порушення науково обґрунтованих оптимальних площ посіву соняшни­ку і значне перевантаження сівозмін цією культурою призвело до низ­ки негативних явищ: поширення і значної інтенсивності розвитку хво­роб і шкідників, зниження родючості ґрунтів та ін. Науково обрунтований рівень посівів соняшнику в Україні знаходиться в межах 2,0 — 2,5 млн. га. При змушеному зменшенні част­ки посівних площ соняшнику отри­мання незмінного валового збору, який має задовольнити потреби олійних підприємств в сировині, можливе лише за умови підвищення врожайності. (Слід відмітити, що на теперішній час рівень використання біологічного потенціалу соняшнику є найменшим серед олійних культур і навіть не досягає 50%.) Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, що збільшення урожаю відбулося за рахунок висівання гібридів соняшнику іноземної селекції, які займають на сьогодні до 70% усієї площі.

Якщо проаналізувати стан і динаміку розвитку виробництва соняшнику в Україні за останні десятиріччя, а та­кож проблеми, з якими стикаються

сільгосптоваровиробники при вирощуванні цієї культури, на передній план виступає боротьба з вовчком соняшниковим. Один із оптимальних шляхів вирішення цієї проблеми пропонує компанія БАСФ разом з провідними світовими ви­робниками насіння. Подальшому

підвищенню урожайності соняшнику сприятиме дотримання рекомендацій щодо зонального розміщення посівів, впровадження у виробництво сучас­них гібридів і новітньої інтенсивної технології вирощування — виробничої системи Clearfield®.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Актуальні тенденції українського ринку соняшнику

Динаміка посівних площ та урожайності соняшнику в Україні (джерело Держкомстат України, 2011 р.)

5.00

4.50

4.0 —

3.50

3.00

2.50 —

2.0 -­1,50 1,00 -­0,50 — 0,00

2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 — 0,40 -■ 0,20 0,00

1 1,34

1-26 lie

06

0,8

1,86 1,59 ”

1,52 1>50 >-

Актуальні тенденції українського ринку соняшнику

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 і і Посівна площа, млн. га —Урожайність, т/га

Актуальні тенденції українського ринку соняшнику

Актуальні тенденції українського ринку соняшнику

Уф 1960 — 1990 роки (раси А. В, С, D, Е) <

р/ ( . \ ‘

» Є* 1991 — 2004 роки (раси А, В, С, 0, Е, F, G, Н)

ВШшшї мпмґ ж^-

2005-2013 роки (раси А, В,’С, D, Е, F, G, Й та ін.)

В Україні за останні 10 років пло­ща ураженого вовчком соняшника збільшилась в три рази. В Луганській, Донецькій, Запорізькій областях ура­жено більше 80% площ посівів соняш­нику. Ці цифри збільшуються з кожним роком. Зараз ми спостерігаємо стрімке накопичення в ґрунті насіння вовчка та його стрімке розповсюдження (комбай­ни, автотранспорт, насіння, пилові бурі).

Comments are closed.